top of page

Naše služby

Enviromentálna legislatíva

 

 

 • Kompletná dokumentácia súvisiaca s problematikou odpadového hospodárstva - spracovanie:

  • POH (program odpadového hospodárstva pôvodcu)

  • HP s NO (havarijný plán pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi)

  • MPP (manipulačno-prevádzkový poriadok pre nakladanie s odpadmi)

  • ILNO (identifikačný list nebezpečného odpadu)

 • Aktualizácia existujúceho POH, pôvodcu odpadov, v súlade s novým zákonom o odpadoch a ďalšími právnymi normami

 • Odborné poradenstvo v ekológii - spracovanie štúdie pre vybudovanie a zabezpečenie vlastného odpadového hospodárstva pôvodcu odpadov

 • Zastupovanie pred orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy pri schvaľovaní POH a pri vybavovaní súhlasu na nakladanie s NO

 • Materiálové vybavenie odpadového hospodárstva obalovou technikou - doporučenie vhodnej obalovej výbavy

 • Odborný dozor pri plnení podmienok vydaného súhlasu na nakladanie s NO pre pôvodcu - dohľad nad plnením termínov, vedenie evidencie odpadov počas celého roku, ročné hlásenie o nakladaní s odpadmi, OO a NO (T:31.01.) a pod.

 

bottom of page