top of page
11062b_b90b130299a743ccb940c3d7ad5c0394~mv2_edited.jpg

Ponúkané služby

POH štandart

 

 

 • Kompletná dokumentácia súvisiaca s problematikou odpadového hospodárstva - spracovanie ​a vedenie evidencie odpadov počas celého roku, ročné hlásenie podávané okresnému úradu OSŽP (oddelenie starostlivosti o životné prostredie)

 • Zastupovanie pred orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy v prípade kontroly pre nakladanie s odpadmi - dohľad nad plnením zákonných povinností v odpadovom hospodárstve

 • Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) - rozšírená zodpovednosť výrobcov a dovozcov vyhradeného výrobku - štvrťročné nahlasovanie výkazov elektrozariadení, obalov, neobalových výrobkov a iných komodít ustanovených zákonom

 • Materiálové vybavenie odpadového hospodárstva technikou - odporučenie vhodnej obalovej výbavy

 • Odborné poradenstvo v ekológii ZDARMA pre všetkých stálych zákazníkov POH SERVIS

POH špeciál

 • Žiadosť na uvedenie priestorov do prevádzky

 • Spracovanie štúdie, projekcia a nadimenzovanie odpadového hospodárstva budov a technologických prevádzok firiem 

 • Technologický reglement zariadenia na zhodnocovanie odpadov

 • Havarijný plán - pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa zákona o vodách

 • Manipulačno-prevádzkový poriadok  - pre nakladanie s ostatnými aj nebezpečnými odpadmi

 • ILNO - identifikačný list nebezpečného odpadu

 • Legislatívne poradenstvo v ekológii 

 • Havarijná súprava - zabezpečenie

 • Zabezpečenie potrebného značenia prevádzky pre kontrolu z inšpekcie životného prostredia

POH komplex

 • Komplexné riešenie potrieb spoločnosti, firmy, závodu, prevádzky podľa zákona a legislatívy Ministerstva Životného Prostredia SR

 • Pomoc pri ohlásenej kontrole z inšpekcie alebo úradu štátnej správy 

Dohodnite si termín bezplatnej konzultácie v predstihu!

bottom of page