top of page
Často kladené otázky

Ministerstvo životného prostredia - vzhľadom k legislatíve: Čo je každá firma povinná spĺňať?

      Dovozca, výrobca, predajca alebo spracovateľ produktov a poskytovateľ služieb je povinný v zmysle zákona:

  1. Evidencia produkovaných odpadov musí byť vedená pribežne / minimálne raz za mesiac.

  2. Ak ide o nebezpečné odpady (NO), vyvezenie NO ohlásiť okresnému úradu v mieste nakládky a v mieste vykládky do 10. dňa nasledujúceho mesiaca.

  3. Odovzdávať odpady len oprávnenému subjektu, ktorý vlastní dokument oprávnenie registrácia súhlas / autorizácia.

  4. Podávať ročné ohlásenie o vzniku a nakladaní s odpadmi každej prevádzky Okresnému Úradu 

  5. Štvrťročne nahlasovať elektrozariadenia, obaly, neobalové výrobky a iné komodity do OZV

Doplnkové služby
  •  Školenie pre pracovníkov na splnenie legislatívnych náležitostí Ministerstva Životného Prostredia (MŽP SR)

  •  zabezpečiť potrebnú administratívu ako evidenciu, mesačné/ kvartálne OZV / ročné hlásenia na Okresný úrad (OÚ)

  •  zastupovať klienta ak sa ohlási kontrola / inšpekcia z Okresného úradu (odboru životné prostredie) 

  •  plnenie povinnosti nahlásenia komodít subjektu Organizácia zodpovednosti výrobcu / dovozcu (OZV)

  •  zabezpečiť Havarijnú súpravu 

bottom of page